การบริหารความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง
      การบริหารโครงการก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเลือกโครงการ โดยต้องมีความรู้ทั่วไปของการบริหารความเสี่ยงโครงการ การวางแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ สามารถระบุความเสี่ยงของโครงการ ทั้งความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านกำหนดเวลาการดำเนินโครงการ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงด้านเทคนิค โดยต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) ขอบเขตของงาน คุณภาพ และผลงาน (Performance) โดยพิจารณาขนาดโครงการทั้ง โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการขนาดใหญ่ ต้องอาศัยการตัดสินใจทางกลยุทธ์ธุรกิจ การตัดสินใจระดับโครงการ และการตัดสินใจระดับกระบวนการ ซึ่งขึ้นกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง
      สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของโครงการ การตรวจติดตามและการควบคุมความเสี่ยงของโครงการ ทราบเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของโครงการ และลักษณะสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดี จากความผันผวนจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านวัสดุ น้ำมัน เหตุการณ์ทางการเมือง ห้างฯ มีผู้บริหารที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด


วิธีการก่อสร้าง
Start up  
QA/QC Oraganization chart
ITP Schedule
Step of quality testing andcheck list
Material approve arrangment
Method statement for major work/td>
Constructin period
Work inspection according to ITP
Mock-Up work
Control and check material
OJI arrangement
NCR arrangement
Drawing control / Update
Hand Over Period   
Defect list checking by Ritta
Punch list checking by consultant and Ritta
Partial Hand over
Project site hand over
   
NCR : Non conforming record
ITP : Internal test plan
OJT : On the job training
  

 การบริการ
 การบริหารความเสี่ยง 
 วิธีการก่อสร้าง
 หน้าหลัก


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การบริการ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Divaris Asia Pacific Co.,Ltd.
E-mail: support@dap.co.th